Đăng Ký Mới Email Server

Email doanh nghiệp 1

Dung lượng: 10 GB

Địa chỉ Email: 20 Users

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

70,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 2

Dung lượng: 30 GB

Địa chỉ Email: 50 Users

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

120,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 3

Dung lượng: 50 GB

Địa chỉ Email: 100 Users

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

0 đ/tháng

Email doanh nghiệp 4

Dung lượng: 100 GB

Địa chỉ Email: 200 Users

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

0 đ/tháng

Email doanh nghiệp 5

Dung lượng: 200 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

0 đ/tháng

Email doanh nghiệp 6

Dung lượng: 400 GB

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

0 đ/tháng

Email doanh nghiệp 7

Dung lượng: 1T

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

0 đ/tháng

Email doanh nghiệp 8

Dung lượng: 2T

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

1,500,000 đ/tháng

Email doanh nghiệp 9

Dung lượng: 5T

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

3,500,000 đ/tháng

Email khởi nghiệp

Dung lượng: 5 GB

Địa chỉ Email: 5 Users

Mã hóa SSL:

Anti Spam, Antivirus Enterprise:

Họp trực tuyến:

SPF / DKIM / DomainKeys:


Giá chỉ từ

0 đ/tháng